پروانه قاسمی- جابر کلیبی
 

زنده باد سوسیالیسم

 
 
 

رهایی

در لحظه لحظه این زمان

در زمانی که هر صدایی را خفه میکنند

در زمانی که تنها گلوله پاسخ ماست

و تنها خون سرخ ما پاسخی بر جنایتکاران

ما را چه باکیست

در مقابل ما تا دندان مسلح ایستاده اند

و اما ما میلیونها انسان در مقابل سرکوبگران

لرزه به اندام آنها انداخته ایم

همبستگی مان مشتی بزرگ بر دهان سرکوبگران

و اینک مشتمان اسلحه ای میشود تا از ریشه این رژیم ضد انسانی را برکنیم

کارگران، زحمتکشان، زنان و جوانان ایران

اتحاد اتحاد     مبارزه مبارزه

تنها راه رهایی ماست

                    پروانه قاسمی  24 ژوئن 2009

                                                 Ghassemi2@yahoo.ca

                       

 

انتخابات در یک  رژیم دیکتاتوری فاشیستی از قبیل جمهوری اسلامی، در خدمت ادامه جنایت، فساد، فقر، فحشا، خرفات و توجیه سرکوب گسترده این رژیم است. کسانی که پس از این همه تجربه های خونین و شکست فاحش ِ هرگونه تلاش برای اصلاح جمهوری اسلامی هنوز از گذشته درس نگرفته اند و توده های مردم را به شرکت در چنین مضحکه ای دعوت می کنند، در عمل آتش بیار و جاده صاف کن یک رژیم جنایت کار و ضدمردمی هستند

 

آیا دستی هست که دستانم را بگیرد

برای فلسطین خونین


 

کودکان تکه تکه شده 


صدای ضجه مادران و پدران در بند


نعره وحشیانه حاکمان جلاد…


در مسجد و کنیسه و دفتر های حقوق بشر دین و سرمایه


برای ریختن خون کودکانمان دسیسه می چینند


بوق و کرنای ارگان های رنگارنگشان گوش فلک را کر کرده است


فرزندانم در دامن خونینم دست وپا می زنند


پریشان و سرگردان


آیا دستی هست که دستانم را بگیرد


دستی که تکه پاره های عزیزانم را بیابد


آیا قلبی هست که هنوز بتبد


قلبی برای آزادی و رهایی انسانها


دستانم بسته و قلبم شکسته 


اما چشمانم هنوز به امید روشنایی ست

 

پروانه قاسمی ۳۰‍ .۰۷.۲۰۱۴

 
Vign_images5369FIO6
 

 

 

روز کارگر

 

کارام ارزانتر از کار تو

بیش از تو تحقیر می شوم

کارام بیشتر از تو

بیش از تو استثمار می شوم

تو نیز تحقیرم می کنی 

در خانه نیز تحقیر می شوم

تو نیز استثمارم می کنی

در خانه نیز استثمار می شوم

...

کار را از خانه شروع می کنیم

یاد بگیر

من و تو در خانه برابریم

من و تو در کارخانه برابریم

...

فرزندم یاد بگیر

مامان و بابا نان دادند

مامان و بابا برابرند

مامان و بابا مبارزه می کنند

ما با همسایه مان 

که د رکارخانه ما کار می کند

با هم مبارزه می کنیم

ما نان نداریم

ما خانه نداریم

ما  حق وحقوق نداریم

بچه های ما به مدرسه نمی روند

ما با همسایه هایمان 

ما با کودکانمان

ما با همه کارگران و دیگر هم رزمانمان

در دنیا روز کارگر را جشن نمی گیریم

ما این روز را روز مبارزه می دانیم

ما برای دنیای بهتر  نه

چرا که این دنیا خوب نیست که بهتراش را بخواهیم

ما برای دنیای دیگری مبارزه می کنیم

ما با همه کارگران و دیگر هم رزمانمان در دنیا

بر علیه سرمایه و سرمایه داران مبارزه می کنیم

پروانه قاسمی 26/04/2013

Ghassemi2@yahoo.ca

 HYPERLINK "http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com" www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

 

 

در حاشیه "انتخابات" در جمهوری اسلامی

 در یک نظام دیکتاتوریِ فاشیستی، توده های مردم تنها یک انتخاب در پیش رو دارند : سرنگونی رژیم حاکم!


تکرار صحنه های مشمئز کننده ای تحت عنوان "انتخابات" در جمهوری اسلامی دیگر تبدیل به خیمه شب بازی بی مزه ای شده است. جمهوری اسلامی هرچند سال یکبار برای ادامه حاکمیت استبدادی خود، برنامه های از پیش تنظیم شده ای را تحت عنوان "انتخابات" که درواقع مفتضح ترین نوع انتصابات است، به مردم تحمیل می کند. رژیمی که در همه زمینه ها، از همان آغاز به قدرت خزیدن، چیزی جز اعدام، شکنجه، قتل عام، ترورهای فردی، فحشاء بی کاری، فقر و مذلت نصیب مردم زحمت کش ایران نکرده است، هیچ حقانیتی نه از نظر حقوقی و نه از نظر سیاسی و اجتماعی ندارد.اکثریت قریب باتفاق مردم ایران به دلایل بی شماری که محصول سلطه سیاه بیش از 40 سال دیکتاتوری خشن، فساد، ریا و تزویر، سرکوب و اعدام است هیچ گونه تمایلی نسبت به رژیم اسلامی ندارد که سهل است، حتا از آن متنفرند. ما این را در کوچه و بازار، کارخانه و دانشگاه و ...، در یک کلام همه جای ایران مشاهده می کنیم. 

 با چنین رژیم که تا مغز استخوان ضد مردمی، توطئه گر، عوامفریب، ریاکار و جنایت پیشه است نمی توان با اصول و پرنسیپ های "دموکراتیک" و بطور مسالمت آمیز روبرو شد، تنها راه مبارزه جدی و موثر با همه ترفندهای رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه جهت سرنگونی قهر آمیز آن است. از این رو، شعار اصولی و رادیکال در رابطه با انتحابات، شعار سرنگونی این رژیم و مبارزه برای به قدرت رسیدن یک نظام دموکراتیک و اجتماعی است!         

 

  پروانه قاسمی- جابر کلیبی

 
 

زنی از عصر حاضر


چهره ام خشم زمانه

سینه ام درد بی کرانه

کارم ارزانترین کارِ زمانه

لخت وعورم این بار اما

علیه مسجد، کلیسا وکنیسه و  ...

در خیابانها می رزمم

علیه سرمایه و هر چه جهل و خرافه

کودکانم را می پرورانم با عشق

گرچه میدانم در این جهنم سرمایه

جز نفرت و تباهی چیزی ندارند

دستانم خونین اما عاشقانه

پیکر کودکانم را به دوش می کشم

سنگینی کارِ خانه و کارخانه

سنگینی تابوهای فرهنگ تباهی

می رزمم علیه چرخه جهل و خرافه

من زنی از عصر حاضر

در خیابان، خانه و کارخانه

از برای عشق و آزادی

 علیه دین و سرمایه

                                                                                                        
پروانه قاسمی اول مارس2012

 
 
Vign_422496_367194183303717_1814078778_n_1_
 

هشت مارس روز نبرد زنان علیه ارتجاع سرمایه داری

 
Vign_social-revolution_1_
 
Vign_318559_191_1_

شانزده آذرآذری سرخ

از خون جوانان

از دیروز

تا امروز

 فردایی دیگر

نیم قرن مبارزه

اینک

به پیش

همبستگی

مبارزه

نوید

پیروزی

بر استبداد
سرمایه

برگی از
تاریخ

شروع

آذری زرین

آذری درخشان

با یاد جان باختگان

سرخ آزادی

پروانه قاسمی   سوم دسامبر
2009

 
گل های پر پر شده در خانه وکوچه و خیابان... شعری از پروانه قاسمی
 

دهه 60 


مرا امروز تکه تکه آوردند

مرا امروز شکنجه شده و خونین آوردند

مدتهاست اینگونه با من می کنند

هم زنجیرانم هم اینگونه شکنجه شده و می شوند

ما سر فرود نیاوردیم

ما سکوت را شکستیم و فریاد بر آوردیم

به هیچ کدام از ما در دنیا قلم طلایی داده نشد

نه توانستیم مستقیم با رادیوهای جهانی حرفی بزنیم

 ونه قهرمان نجات ایران شدیم

ما شکنجه شدیم، ما تکه تکه شدیم،

ما تجاوز شدیم

اعدام گشتیم ویا زیر شکنجه جان باختیم

ویا در اعتصاب غذا جان خود را از دست دادیم

حتا وقتی از " حقوق بشر" به دیدار زندانها آمدند

بندهای ما را دیوار گرفتند که حقوق بشرشان آرزده خاطر نشود

ما بیمار گشتیم پزشکی، دارویی نبود

چرا که همه چیز در زندان طبیعی ست واحتیاجی به دکتر نیست
...


آنگاه که تکه تکه شدم

 به جلادان آری نگفتم

آنگاه که چشم نسترن را زنده از حدقه بیرون آوردند

او نیز آری نگفت

آنگاه که کودکان را جلوی چشمان پدر ومادرشان شکنجه کردند

نیز...

آنگاه که به دستور خفاش بزرگ خون بدن زندانیان را قبل از اعدام کشیدند

باز آری نگفتیم

آنگاه که به دختران قبل از اعدام تجاوز کردند و بعد کشتند

آری نگفتیم

آنگاه... آنگاه... آنگاه...

آنگاه نیز آری نگفتیم

فراموش نکنیم

 یارانی را که نیمه های شب در باتلاقهای اطراف شهر قم ریختند

فراموش نکنیم

یاران نیمه جانی را که زنده بگور کردند

و صدای ناله های آنان را اطرافیان شنیدند

فراموش نکنیم

گورهای دسته جمعی خاوران را

...

مادرم گریه نکن دیگر زمان آن رسیده

که صدایمان را فریادمان را همه بشنوند

ما همگی به جلادان نه گفتیم

نگذاریم که دیگر کودکانمان را اینگونه قتل وعام کنندپروانه قاسمی  

 
 

روز جهانی کارگر

روز مبارزه همه مزدبگیران علیه نظام سرمایه داری جهانی خجسته باد

 

 هیجده مارس، سالگرد کمون پاریس

درسهای کمون پاریس، اولین تلاش انقلابی پرولتاریا برای رهایی جامعه از استبداد، فقر

و نابرابری در دل مبارزه طبقاتی پرولتاریا علیه نظام سرمایه داری همواره زنده است

بدون آگاهی از این تجربه ها، هیچ انقلاب اجتماعی موفق نخواهد شد

 
Vign_جلد

 تحولات دوران ما، مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی

tahavolate_doranema,mobarezeh_tabagati_va_chshmandaze_sociyalisti.pdf

 
 
 

زنده باد اتحاد جهانی همه  زحمتکشان 

مبارزه ادامه دارد تا پیروزی

 
Vign_25023959_741275429402031_3182467601221550080_n_1_


سقوط این رژیم به دست توانای شماست


به روی هر بلندی ایستاده‌ایم با افتخار

اعتراض ما زنان به دولت جهل شماست

نوید آزادی سرداده ایم

این اعلام جنگ علیه جهل شماست

…چهل سال حجاب اجباری و

مظهرننگ شماست

زمان مرگ شما سررسیده

قیام ما زنان علیه جهل شماست

...

بپا خیزید زنان و مردان این دیار

سقوط این رژیم به دست توانای شماستپروانه
قاسمی 31
ژانویه2018

یازده بهمن 1396

www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

 
 
Vign_imagesYCJA0MP9


انقلاب اکتبر

 

 

djaber_ka@yahoo.ca

 

به مناسبت انقلاب اکتبر                                        

 

انقلاب اکتبر آغازگردوران جدیدی در تاریخ بشریت است. از آن پس هیچ رخداد مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست که به نحوی متاثر از این رخداد تاریخی نباشد. این انقلاب در واقع دومین فاز انقلاب روس علیه نظام تزاری پس از انقلاب فوریه است. انقلاب در 7 نوامبر سال 1917، تقویم قدیم(گرگورین) و مطابق با 25 اکتبر همان سال به تقویم جدید(ژولین) پیروز شد و با سرنگون ساختن حکومت بورژوایی کرنسکی، قدرت سیاسی به دست حزب کمونیست روسیه (بلشویک) و متحدانش افتاد. در گذار انقلاب از مرحله بورژوایی به مرحله سوسیالیستی، لنین نقش اساسی داشت، زیرا بسیاری از بلشویک ها هنوز در فکر تشکیل "دولت موقت انقلابی" با دولت بورژوایی کرنسکی بودند. در میان رهبران بلشویک این لنین بود که در مقاله معروف خود تحت عنوان "تزهای آوریل"، با تحلیل دیالکتیکی از روند انقلاب، به درستی شرایط سیاسی را برای ادامه انقلاب به سوی سوسیالیسم فراهم دیده بود. البته تاریخ نویسان بورژوا و عناصر ضد کمونیست، در همان ابتدا کوشیدند کسب قدرت سیاسی توسط بلشویک ها را "کودتا"ی لنین و بلشویک ها اعلام کنند. در حالی که انقلاب سوسیالیستی توسط توده های کارگر، دهقان و سربازان انجام گرفت. دولت کرنسکی نه تنها از حل معضلات اقتصادی و اجتماعی، بویژه پایان دادن به جنگ، ناتوان بود بلکه با حفظ نظام سرمایه داری در واقع نظام کهنه را ادامه می داد.  

برای مطالعه ادامه مقاله بر روی لینک زیر فشار دهید ویا در قسمت مقالات مطالعه فرمایید.

 
 

 

 

سرزمین نفت و خون آوارگی

 

 

بهار و پائیز و اینک زمستان عرب

 زنجیر بردگیمان همچنان پابرجاست

برای ثروت دیگران از دسترنج من وتو

ماشین جنگی شان بیش از پیش فعال است

مادران گریان بر بالین عزیزان، مردان و زنان سرگردان

جنگ و نکبت، رود خون در کوچه ها جاریست

لقمه نانی یافت نمی شود

گرسنگی در همه جا  حتی در قلبها رخنه کرده است

من مادری عرب و فارس و ترک وکرد ...

دامنم خونین  هر جای جای تنم زخمی ست

کودکانم گرسنه سر به بالین می گذارند

 صدایم می کنند نالان، سفره مان خالی ست

                                                            ...

بمب و خمپاره و تانک ...  کشت و کشتار است

کرکسان کرکسان همچنان مست مست

 جنگ و نکبت، رود خون در کوچه ها جاری ست

...

قلبم اما گرچه زخمی، گرچه خونین

دامنم پر از ستاره ها پر از شقایق هاست

 پر از عشق است پر از امید

امید رهایی و آزادیست

پروانه قاسمی 15 ژانویه 2012

Ghassemi2@yahoo.com  www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

 


برنامه اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی"

بمناسبت چهل سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل

 

به مناسبت استقبال وقیحانه واتیکان، ایتالیا و فرانسه از نماینده رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی!

فرش قرمز زیر پای جلادان


آسمان رنگ خون گرفته

 بدار آویخته اند

جوانانمان را درهر کجا

چشمانت خشمگین دستانت را بسته اند

 همه جا زندان است وزندانی واعدام

 آنانی که می سوزند تا روشنایی بماند

عاشقان دربدر، عاشقان بداراند

خون می چکد از دستان دژخیمان

سبز و سیاهی اینک رنگ تعفن گرفته اند

 حامیانشان کف زنان و خندان

برایشان فرش های قرمز پهن می کنند

نفرین نفرین آی نفرین...، بر شما ای دژخیمان

این خون سرخ فرزندانمان است اینچنین

 جاری بر فرش های زیر پایتان

پروانه قاسمی 

16/08/2013

 

مصاحبه  علی فکری با جابر کلیبی دررادیو راه ابریشم در باره اوضاع منطقه، تروریسم اسلامی و مساله پناهندگان.

مصاحبه علی فکری باجابر کلیبی در رادیو راه ابریشم
 
Vign_1526679_663633016993164_1307871943_n_1_
 
 
 

بیانیه شماره ۲ کانون معلمان در تبعید

 

گفتگوی رادیو پیام کانادا با پروانه قاسمی، بیژن فتحی و جابر کلیبی از اعضا کانون معلمان در تبعید در مورد تاریخ کانون، اهداف و چالش‌های پیش روی آن و به همراه قطعنامه شماره دو کانون که توسط پروانه قاسمی سخنگوی کانون خوانده شد

 

 مصاحبه تلوزیون ایران فردا با پروانه قاسمی سخنگوی موقت کانون معلمان در تبعید

دقیقه 31

 
Vign_images5369FIO6
 

  گفتگو با پروانه قاسمی سخنگوی موقت کانون معلمان در تبعید

دقیقه 34

 

مبارزه طبقاتی و رهایی زنان

پروانه قاسمی - جابر کلیبی

 

 

از شما دعوت می کنیم برای مطالعه این کتاب بر روی جمله زیر کلیک کنید

 

قیام 22 بهمن 1357 شکست خورد زنده باد انقلاب اجتماعی 

ازشما دعوت می کنیم برای مطالعه این مطلب بر روی جمله زیر کلیک کنید

 
giyame_1357.pdf (69,33 Ko)
 طناب دارزآن طناب داری که بر گردنش بود

پرسیدم آخرین کلامش چه بود؟

گفتا به ظلم ظالمان دشنام می داد

پرسیدمش چگونه روزگاری ست؟

گفتا ظالمان ظلم میرانند

 روزگار سیاه و تلخی است  

بیگناهان بر دار، نادانان در کارند

کودکان بر دار کودکان بر دار

ابلهان در تماشای جنایات هلهله سر می دهند

ظالمان غدار جنایت پیشه

ابلهان خود جانیانند خود ظالمانند

وای بر من وای بر تو وای بر ما...

***

مادران داغدار ضجه می کشند

کودکان بر دار، مردان وزنان برخاک

تا این ظالمان خون آشام بر کارند

همه جا دار دار دار

برکوی وبرزن خون می بارد

همه جا دار دار دار

وای بر من وای بر تو وای بر ما باد

باید شورشویم سیلی شویم

بروبیم تعفن را از درو دیوار این دیار سیاهی

تا روشنایی به تابد تا روشنایی به تابد ...

 

پروانه قاسمی              05/10/2011                                              ghassemi2@yahoo,ca

 
Vign_sale_no2015
 

جابر کلیبی djaber_ka@uahoo.ca

به مناسبت انقلاب اکتبر

 

انقلاب اکتبر آغازگردوران جدیدی در تاریخ بشریت است. از آن پس هیچ رخداد مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نیست که به نحوی متاثر از این رخداد تاریخی نباشد. این انقلاب در واقع دومین فاز انقلاب روس علیه نظام تزاری پس از انقلاب فوریه است. انقلاب در 7 نوامبر سال 1917، تقویم قدیم(گرگورین) و مطابق با 25 اکتبر همان سال به تقویم جدید(ژولین) پیروز شد و با سرنگون ساختن حکومت بورژوایی کرنسکی، قدرت سیاسی به دست حزب کمونیست روسیه (بلشویک) و متحدانش افتاد. در گذار انقلاب از مرحله بورژوایی به مرحله سوسیالیستی، لنین نقش اساسی داشت، زیرا
بسیاری از بلشویک ها هنوز در فکر تشکیل "دولت موقت انقلابی" با دولت بورژوایی کرنسکی بودند. در میان رهبران بلشویک این لنین بود که در مقاله معروف خود تحت عنوان "تزهای آوریل"، با تحلیل دیالکتیکی از روند انقلاب، به درستی شرایط سیاسی را برای ادامه انقلاب به سوی سوسیالیسم فراهم دیده بود. البته تاریخ نویسان بورژوا و عناصر ضد کمونیست، در همان ابتدا کوشیدند کسب قدرت سیاسی توسط بلشویک ها را "کودتا"ی لنین و بلشویک ها اعلام کنند. در حالی که انقلاب سوسیالیستی توسط توده های کارگر، دهقان و سربازان انجام گرفت. دولت کرنسکی نه تنها از حل معضلات اقتصادی و اجتماعی، بویژه پایان دادن به جنگ، ناتوان بود بلکه با حفظ نظام سرمایه داری در واقع نظام کهنه را ادامه می داد.  

شاید خالی از فایده نه باشد چنانچه در این جا به قیام مردم ایران علیه نظام شاهی در سال 1979 و مقایسه آن با چگونگی تکامل انقلاب در روسیه بپردازیم. البته تفاوت های عظیمی از نظر سیاسی و سازماندهی میان انقلاب 1917 روسیه با قیام زحمت کشان ایران در سال 1979 وجود دارد که چنین مقایسه ای را مشکل می سازد. با این همه مراد نویسنده از این مقایسه صرفاً تاکید برهشیاری و کوشش های لنین برای سپری کردن مرحله بورژوایی انقلاب و سازماندهی گذار به مرحله سوسیالیستی است که ما این هشیاری و درایت را در مدعیان کمونیسم در جنبش 1979 نمی بینیم. نه تنها این بلکه همانطور که می دانیم اغلب این جریانات به دنبال جمهوری اسلامی خمینی افتادند، در حالی که شرایط مادی و سیاسی برای ادامه انقلاب فراهم بود...

برای خواندن کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید

 
به مناسبت انقلاب اکتبر
 
Vign_gaza-enfants-300x225


آیا دستی هست که دستانم را بگیرد...


برای فلسطین خونین 

 

کودکان تکه تکه شده

صدای ضجه مادران و پدران در بند

نعره وحشیانه حاکمان جلاد...

در مسجد و کنیسه و دفترهای حقوق بشر دین و سرمایه

برای ریختن خون کودکانمان دسیسه می چینند

بوق و کرنای ارگان های رنگارنگشان گوش فلک را کرکرده است

فرزندانم در دامن خونینم دست وپا می زنند

پریشان و سرگردان

آیا دستی هست که دستانم را بگیرد

دستی که تکه پاره های عزیزانم را بیابد

آیا قلبی هست که هنوز بتبد

قلبی برای آزادی و رهایی انسانها

دستانم بسته و قلبم شکسته

 اما چشمانم هنوز به امید روشنایست


 

پروانه قاسمی 30/07/2014

Ghassemi2@yahoo.ca

             

 

آدرس های تماس

ghassemi2@yahoo.ca

djaber_ka@yahoo.ca

Facebook:parvaneh ghassemi djaber kalibi.

www.djaber-ka-parvaneh-gh.com

 

ماهی سیاه کوچولو

صمد بهرنگی

تهیه، تنظیم وگفتار: پروانه قاسمی

Vign_Samad
 
01_Piste_1
 مصاحبه ها و سخنرانی ها

 

دوم اسفند  1399- 20 فوریه 2021
«نگاهی به تاریخچه ی بیست ساله ی کنفدراسیون جهانی دانشجویان

 و محصلین ایرانی(اتحادیه ملی):از  آغاز تا پایان حیات سیاسی آن»                                       

 با جابر کلیبی:

از بنیانگذاران و دبیران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و 
محصلین ایرانی!

فایل های یوتیوب / صوتی

 

  گفتمان سیاسی اجتماعی

        ۱۶ /ژانویه ۲۰۲۱     

:با جابر کلیبی
  ​پژوهشگر، نویسنده و فعال سیاسیِ 

                  انترناسیونالیست، 

               از بنیانگذران و دبیران                         

          کنفدراسیون جهانی محصلین و 

دانشجویان ایرانی در سالهای ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۹       

                                    فایل های یوتیوب /صوتی

بخش-1      بخش-2      بخش-3     بخش-بخش-4

 
جابر کلیبی در دفاع از جنبش مردم ایران
 

در دفاع از جنبش مردم ایران

جابر کلیبی

۰۵/۱۲/۲۰۱۹

 

گفتار مجید اژنگ با جابر کلیبی

در رابطه با اعتراضات کارگری و

 

آیا اعتراضات کارگری در ایران به یک جنبش فراگیر اجتماعی تبدیل میشود؟

جابر کلیبی

۰۶/۱۲/۲۰۱۸

 

 

 

 قیام ۲۲بهمن ۱۳۵۷ شکست خورد٬  زنده باد انقلاب اجتماعی

(۱ ) 

۰۸/ ۰۲/ ۲۰۱۸

 
 

 قیام ۲۲بهمن ۱۳۵۷ شکست خورد٬  زنده باد انقلاب اجتماعی

(۲ ) 

۰۸/۰۲/۲۰۱۸

 
 

پیام جابر کلیبی فعال سیاسی به مردم بپا خاسته ایران

۰۵/۰۱/۲۰۱۸

 
 

 بیانیه تشکل های مستقل کارگری پیرامون اعتراضات خیابانی مردم

۰۴/۰۱/۲۰۱۸

 

مساله رهبری و آلترناتیو سیاسی در جنبش - پروانه قاسمی٬ جابر کلیبی

۰۹/۰۲/۲۰۱۸

 

قسمت اول

 

گرامیداشت چهل سومین سالگرد جنبش سیاهکل

نگاهی به بنیان های فکری چریکهای فدایی خلق - رحیم کریمیان

اهمیت تاریخی جنبش سیاهکل در مبارزه طبقاتی زحمتکشان ایران - جابر کلیبی

۱۱/۰۲/۲۰۱۴


 

قسمت دوم

 

گرامیداشت چهل سومین سالگرد جنبش سیاهکل

نگاهی به بنیان های فکری چریکهای فدایی خلق - رحیم کریمیان

اهمیت تاریخی جنبش سیاهکل در مبارزه طبقاتی زحمتکشان ایران - جابر کلیبی

۱۱/۰۲/۲۰۱۴


 

قسمت سوم

 

گرامیداشت چهل سومین سالگرد جنبش سیاهکل

نگاهی به بنیان های فکری چریکهای فدایی خلق - رحیم کریمیان

اهمیت تاریخی جنبش سیاهکل در مبارزه طبقاتی زحمتکشان ایران - جابر کلیبی

۱۱/۰۲/۲۰۱۴


 
 

جنبش های کارگران و معلمان ایران و تاملی بر مشکلات موانع بر سر راه تکامل این جنبش های اجتماعی

جابر کلیبی

قسمت اول

 
 

جنبش های کارگران و معلمان ایران و تاملی بر مشکلات موانع بر سر راه تکامل این جنبش های اجتماعی

جابر کلیبی

قسمت دوم

 

گفتمان سیاسی اجتماعی      

2016 شنبه 23 آوریل

به مناسبت ۸۰ امین سال تولدشان  
فایل های یوتیوب/صوتی

 

لمپنیسم، جاهلیسم، آخوندیسم: گفتگوی رایو پیام کانادا با مصطفی صابر و جابر کلیبی در باره تعریف لمپنیسم و ارتباط آنها و جاهل ها با آخوندها و دستگاه‌های حکومتی

 

۰۵/۰۵/۲۰۱۴

 
 

اوباما، روحانی؛ بررسی‌ روابط ایران و آمریکا

گفتگوی رادیو پیام کانادا با جابر کلیبی و حمید تقوایی

۱۱/۱۰/۲۰۱۴

 
 
 

مصاحبه همایون ایوانی با جابر کلیبی

(2009)

 
 
 
 
 
 
 
 
Jaber Kalibi June 2009 (1)
 
jaber kalibi june 2009 (2)
 
یاداشت ها
Vign_dddd_005


PALTALK


برنامه اتاق بحث و گفتگوی "افق چپ انقلابی"

بمناسبت چهل سومین سالگرد رستاخیز سیاهکل
رحیم کریمیان
اهمیت تاریخي جنبش سیاهکل در مبارزه طبقاتی زحمت کشان ایران

 جابر کلیبی 
برنامه هنری: شعر و سرود و ترانه های انقلابی
زمان: جمعه 07 فوریه 2014 برابر با 18 بهمن 1392
ساعت: 19:30 بوقت اروپای مرکزی
Paltalk / Middle East / Iran Ofoghe Chap Enghelabi

:آدرس اتاق درپالتالک
O.C.Enghelabi@hotmail.com تماس با مسئولین اتاق : 
/http://ofoghechapenghelabi.blogspot.ca


گفتمان سیاسی اجتماعی
All rooms->category-> Iran -> All languages->go
Iran Goftemaan Siasi Ejtemaaee

All Languages->IranIran Goftemaan Siasi Ejtemaaee
گفتمان سیاسی اجتماعی با کلیک کردن روی لینک بالا از سایت گفتمان دیدن کنید "
>http://goftemanse.blogspot.com

شنبه 18 ماه مه 2013
وجه تولید آسیایی
برسی ریشه های استبداد شرقی
(قسمت دوم)
با
جابر کلیبی و
سیاوش-بهزاد

*******************************

شنبه 11 ماه مه 2013

وجه تولید آسیایی
برسی ریشه های استبداد شرقی
(قسمت اول)
با
جابر کلیبی و
سیاوش-بهزاد

******************************* 

  2013 شنبه 23 فوریه
جنبش های اجتماعی درایران از انقلاب مشروطه تا کنون
گفت و شنودی
با
جابر کلیبی
(بخش دوم) 


شنبه 16 فوریه 2013

جنبش های اجتماعی درایران از انقلاب مشروطه تا کنون
گفت و شنودی  با جابر کلیبی ( بخش اول)


دبیران سابق کنفدراسیون جهانی
دانشجویان و محصلین ایرانی
و امین بیات
از اعضای سابق کنفدراسیون


2012شنبه، 28 آوریل
وضعیت عمومی طبقه کارگر در شرایط
کنونی و چشم انداز مبارزه طبقاتی
سخنران: جابر کلیبی

شنبه 8 دسامبر 2012
به مناسبت 50 سالگی کنفدراسیون جهانی
دانشجویان و محصلین ایرانی
و برگزاری یادمانی به این منظوردر
تاریخ 5 ژانویه 2013
گفت و شنودی
با
جابر کلیبی از
شنبه 4 فوریه 2012
انقلاب و ضد انقلاب در بهمن 57 کدام پیروز شد؟
سخنران: جابر کلیبی


شنبه 29 اکتبر 2011
نقش روشنفکران در مبارزات اجتماعی
سخنران: جابر کلیبی
قسمت دوم

شنبه 8 اکتبر 2011
 نقش روشنفکران در مبارزات اجتماعی
سخنران : جابر کلیبی
قسمت : اول

شانزدهم ژوئیه 2011
علت بحران کنونی امپریالیسم چیست؟
سخنران: جابر کلیبی

نهم ژوئیه 2011
رژیم سیاسی جامعه بورژوایی
سخنران: جابر کلیبی  

 یازده جون 2011
چگونگی تکوین آگاهی سوسیالیستی
سخنران: جابر کلیبی
نویسنده کتاب: تحولات دوران ما، مبارزه طبقاطی و چشم انداز سوسیالیستی  
..................................................

دوازده مارچ 2011 

پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی
سخنران 
جابر کلیبی ازدبيران سابق کنفدارسیون جهانی دانشجویان
....................... 

فایل صوتی این جلسات را
میتوانید در سایت اتاق گوش دهید

http://goftemanse.blogspot.com

 

 

 

 

جنبش های اجتماعی در ایران از انقلاب مشروطه تا کنون
قسمت اول
گفت و شنودی با جابر کلیبی

 

قسمت دوم

 
Vign_image002_1_

 
به مناسبت 50 سالگی کنفدراسیون جهانی
دانشجویان و محصلین ایرانی
گفت و شنودی
با
جابر کلیبی از دبیران سابق کنفدراسیون جهانی
دانشجویان و محصلین ایرانی

 
قسمت اول
 
payam.doc (31,5 Ko)
پیام به جلسه یادمان پنجاهمین سالگرد تأسیس کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی (اتحادیۀ ملی)
بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تشکیل کنفدراسیون دانشجویان ایرانی است نباید بهانه ای برای تطهیر جریانات ارتجاعی و خائنین به توده های مردم گردد!
Zamimeh_1.pdf (229,53 Ko)
ضمیمه یک
zamimeh_2.pdf (628,39 Ko)
ضمیمه دو
 
پروانه قاسمی من یک زنم
 
جابر کلیبی شماره 1
 
جابر کلیبی اگوست 2009 شماره 2
 
شماره 3جابر کلیبی آگوست 2009
 

مقالات

 
obama.doc (41 Ko)
اوباما
انقلاب اکتبر
enghelab_chin.doc (109,5 Ko)
انقلاب چین
پیام به اعتصاب برلین، ونکور،لندن
برتولت برشت و بحران سرمایه داری
بحران کنونی سرمایه داری
اعدام در جمهوری اسلامی
انتخابات ریاست جمهوری 1388
مصاحبه گزارشگران با جابر کلیبی: عبور از موسوی اجتناب ناپذیر است
کمیته یادمان مونترال
مصاحبه گزارشگران با پروانه قاسمی در باره خیزش های مردمی در ایران
رژیم سیاسی جامعه بورژوائی
وضعیت عمومی طبقه کارگر
چگونگی تکوین آگاهی سوسیالیستی
hambastegi.doc (24,5 Ko)
همبستگی
اتحاد- اتحاد
به مناسبت بیست نوامبر، روز جهانی کودک
giyame_1357.pdf (69,33 Ko)
قیام 22 بهمن 1357 شکست خورد، زنده باد انقلاب اجتماعی
موقعیت سازمان مجاهدین خلق در استراتژی سیاسی- نظامی امریکا در منطقه
کمیته یادمان کشتار زندانیان سیاسی دهه 60 در مونترال را بشناسیم
قانون اساسی بحران زا بحثی در زمینه رفراندم قانون اساسی در فرانسه
همه چیز اینک در گرو جنبش کارگری ست
ayeneh....pdf (188,37 Ko)
آینه چو بنمود نقش تو راست خود شکن، آینه شکستن خطاست
جشنواره یکی بود یکی نبود و مسأله هنر و هنرمند در یک نظام دیکتاتوری فاشیستی
اوضاع عمومی جنبش کارگری ایران، تزها و دورنماها
گزارش روزکارگر 2009 در مونترال
گزارش روز کارگر 2010 در مونترال
به یاد نویسنده و رفیق مبارز صمد بهرنگی
بحران مالی نظام رمایه داری و اندیشه های مارکس
سرنگونی کامل رژیم جمهوری اسلامی گام اول برای رسیدن به دمکراسی و آزادی است
چرا در مونترال 2 یادمان کشتار زندانیان سیاسی برگزار میشود
گفتگو گزارشگران با جابر کلیبی در باره کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی
مهمان هفته گزارشگران: جابر کلیبی: در رابطه با چند دهه تلخ و شیرین تبعید
گفتگوی گزارشگران با جابر کلیبی در مورد جنبش کارگری
توجیه استبداد تحت عنوان "حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران"!
شانزده آذرنماد جنبش انقلابی دانشجویی ایران گرامی باد
"ایران تریبونال" و اپوزیسیون خارج از کشور
 
خمینی.docx (20,55 Ko)
 
Vign_marquepage

خانه کتاب

 
تحولات دوران ما، مبارزه طبقاطی و چشم انداز سوسیالیستی
دنیای دیگری باید ساخت
مبارزه طبقاتی ورهایی زنان
مجاهدین خلق ایران به کجا میروند؟
ranjbaraan.pdf (4,09 Mo)
لایروبی طویله اوژیاس جایگاه واقعی حزب رنجبران بر اساس اسناد تاریخی
 

اشعاری از پروانه قاسمی

 
اشعاری از پروانه قاسمی
16_azar.doc (55 Ko)
16 آذر
azadi.doc (27,5 Ko)
آزادی
daheh_60.doc (25,5 Ko)
دهه 60
farda.doc (26,5 Ko)
فردا
faryad.doc (27 Ko)
فریاد
قتلگاهی به بزرگی ایران
همبستگی
پرچم ما رنگ سرخ را دارد
rahai.doc (27,5 Ko)
رهایی
al_ala.doc (30,5 Ko)
اّل اّلّه ورملییک آزادلیقی آلمالیق
tanab_dar.doc (30,5 Ko)
طناب دار
سرزمین نفت وخون آوارگی
زنی از عصر حاضر
eshg_ra.doc (26,5 Ko)
عشق را
زلزله آذربایجان و دردهای دل من
garadagli.doc (27,5 Ko)
قارا داغلی
روز کارگر
به اصطلاح انتخابات
فرش قرمز زیر پای جلادان
palestine.docx (12,65 Ko)
آیا دستی هست که دستانم را بگیرد...
زنده باد آزادی زنده باد سوسیابیسم
Créer un site avec WebSelf